Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ"

Сфери на дейност

Търговско и Корпоративно право

Експертни правни решения за вашия бизнес

Недвижими имоти и Строителство

Комплексно правно обслужване при сделки с недвижими имоти

Застрахователно право

Правно съдействие за изплащане на застрахователни обезщетения

Имиграционно право

Комплексно правно обслужване на чуждестранни граждани при имиграция в България

Чуждестранни инвестиции

Експертни правни услуги при чуждестранни инвестиции в България

Банково право и финансови институции

Правно съдействие във връзка с банкови договори и други финансови сделки с банки и небанкови финансови

Облигационно право

Комплексно правно обслужване при сключване, изменение и прекратяване на договори

Събиране на вземания

Съдействие за събиране на дължими суми и правна защита пред всички съдебни инстанции

Несъстоятелност на търговски дружества

Процесуално представителство в производства по несъстоятелност на търговски дружества

Административно и Публично право

Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции

Данъчно право

Процесуално представителство и правна защита при данъчноправни спорове

Трудово право

Правна защита по трудовоправни спорове

Семейно и Наследствено право

Процесуално представителство по брачни искове и наследственоправни спорове, делба на наследствено имущество

Наказателно право

Правна защита по наказателни дела

Процесуално представителство

Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции

Don`t copy text!