logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Защита пред съд и арбитраж по търговски и граждански дела

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява консултации, процесуално представителство и правна защита по търговски и граждански дела пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд, свързани с:

 • търговски спорове, във връзка със сключени търговски сделки;
 • производства по несъстоятелност на търговски дружества;
 • неизпълнение на различни видове граждански договори;
 • договори за банков кредит, договори за финансов и оперативен лизинг и други договори, сключени с банки, лизингови дружества и небанкови финансови институции;
 • застрахователни договори и изплащане на обезщетения;
 • недвижими имоти - спорове за собственост, делба на наследствено имущество, ограничени вещни права и други;
 • непозволено увреждане и обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди;
 • обезщетения за вреди, причинени от незаконни актове или действия на държавни органи и длъжностни лица;
 • намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, при нарушена запазената част от наследството;
 • трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове;
 • различни брачни искове по въпроси от семейно-правно естество – развод, издръжка; упражняване на родителски права; режим на лични отношения между родители и деца; ограничаване и лишаване от родителски права; установяване и оспорване на произход на дете; защита срещу домашно насилие;
 • вещноправни искове за собственост след развода, искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.