logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Защита по дела пред Европейския съд по правата на човека

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е правораздавателна институция на Съвета на Европа, създадена с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. (наричана още Европейска конвенция по правата на човека). Седалището на съда е в Страсбург, Франция. Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е в сила от 1992 г. за България, когато страната я ратифицира.

Европейският съд по правата на човека е орган към Съвета на Европа, юрисдикцията на който се разпространява върху всички държави-членки на Съвета на Европа, ратифицирали Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Съдът разглежда всички въпроси, отнасящи се до тълкуването и приемането на Конвенцията във връзка с международни дела и жалби на отделни лица.

Eвропейският съд по правата на човека се ръководи в своята дейност от Европейската конвенция по правата на човека и основните свободи (ЕК) и я прилага на територията на 47-те държави-членки на Съвета на Европа. Целта на съда е да следи за спазването и защитата на основните човешки права като правото на свобода, правото на живот, право на справедлив съдебен процес по граждански и наказателни дела, право на ефективни средства на правна защита, забрана за лишаване от свобода за дълг, право на зачитане на личния и семейния живот, право на встъпване в брак, право на зачитане на свободата на словото, мисълта, съвестта и религията, свобода за изразяване на мнение, право на зачитане на собствеността, право на образование, правото на глас, свобода на събранията и сдружаванията, право на свободно придвижване, забрана на дискриминацията и други.

Жалба до Европейския съд по правата на човека може да бъде подадена от всяко физическо или юридическо лице, което смята, че неговите основни права и свободи, гарантирани от Конвенцията, са нарушени или че то пряко е жертва на нарушение. Може да бъде подадена жалба само ако нарушението е било извършено от орган на държавата (напр. от съда) или от публичната администрация.

Подаването на жалба до ЕСПЧ може да бъде извършено само след като са изчерпани всички правни средства за защита на нарушените права в България т.е. след постановяване на окончателно решение от последната съдебна инстанция. Жалбата може да бъде подадена в срок до 6 месеца от датата, на решението на последната съдебна инстанция. След изтичането на този срок съдът не приема жалбата за разглеждане.

Вашата жалба до Европейския съд по правата на човека трябва задължително да се основава на нарушение на Европейската конвенцията за защита на правата и свободите на гражданите и на Протоколите към нея, които са ратифицирани от Република България. Необоснована жалба, в която са изложени само факти, няма да бъде допусната до разглеждане от съда. Процедурата по разглеждане на жалбата от Съда в Страсбург, е безплатна и не се дължат държавни такси. Необходими са средства за адвокатски хонорар, пощенски разходи за кореспонденция, разходи за експертизи.

В случай че Европейският съд установи нарушение на Конвенцията, той може да присъди на жалбоподателя обезщетение, което се изразява в заплащане на финансова компенсация за претърпените от него загуби и вреди при нарушаването на правата му. Съдът може също да задължи държавата да възстанови разходите направени от жалбоподателя по делото.

При нас можете да получите компетентна правна помощ и консултация относно възможността да подадете жалба пред Европейския съд по правата на човека за нарушаване на Вашите права. Адвокатската кантора осигурява професионално процесуално представителство и защита пред Европейския съд по правата на човека в производството по Вашата жалба.