logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Търговско право

Търговското право регулира правното положение на търговците и отношенията, в които те взимат участие в процеса на осъществяване на дейността си. Търговски са сделките, по които едната или двете страни са търговци.

Адвокатската кантора осигурява професионално правно обслужване и консултации на търговски дружества във връзка с тяхното управление и извършвана дейност. При нас можете да получите компетентна правна помощ по всички търговски сделки, изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски договори - с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг, кредит и др. Можете да разчитате на съдействие при учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др. Осигуряваме на нашите клиенти процесуално представителство и участие в преговори по търговски спорове с други търговци, общински органи и държавни институции.

Адвокатската кантора осигурява процесуално представителство и правна защита по съдебни дела във връзка с търговски сделки пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

В областта на Търговското право Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява на своите клиентиследните правни услуги:

 • Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца;
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
 • Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им;
 • Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
 • Преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;
 • Правен анализ на предприятия;
 • Сделки с търговски предприятия -придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
 • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;
 • Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;
 • Корпоративно управление;
 • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
 • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки -относно недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.
 • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
 • Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика;
 • Консултации по банкови сделки;
 • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
 • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;
 • Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми;
 • Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки;
 • Участие в преговори, медиация;
 • Процесуално представителство и правна защита в производство по несъстоятелност на търговски дружества;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
 • Представителство на търговци пред всички държавни институции -Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства във връзка с търговски, граждански, административни, данъчни, митнически и други спорове;
 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.