logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

CivilЦените на Адвокатската кантора за правни устни и писмени консултации, участие в преговори, снабдяване с документи, изготвяне на договори и процесуално представителство по дела пред български съдилища, особени юрисдикции и арбитражен съд, се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа. Стремим се да постигнем взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар, като предлагаме и възможност за плащане на части. Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн. ДВ. бр. 64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр. 2 от 9 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр. 43 от 8 Юни 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 28 Март 2014 г.)

Цената на правната консултация в кантората, зависи от нейната продължителност, съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.