logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Семейно право – дела за родителски права

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" извършва консултации и процесуално представителство при съдебни дела за упражняването на родителските права, при дела за определяне режим на лични отношения между родители и деца, при дела за установяване или оспорване на произход на дете.

При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Съдът утвърждава постигнатото от тях споразумението.

По същия ред подлежат на решаване въпросите относно ненавършилите пълнолетие деца на страните и в случаите, когато родителите не са сключили граждански брак.

Ако страните не посигнат споразумение по тези въпроси, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите, и издръжката на децата. Размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител.

Определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взима децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време.

Съдът решава въпросите, свързани с децата, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. По делото се изслушва и становището на Дирекция "Социално подпомагане" по местоживеенето и на двамата родители.

В областта на Семейното право Адвокатската кантора осигурява консултации и процесуално представителство и по следните въпроси:

 • Различни брачни искове и въпроси от семейно-правно естество;
 • Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • Увеличаване на първоначално присъдена издръжка;
 • Спорове за възлагане упражняването на родителските права;
 • Определяне режим на лични отношения между родители и деца;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • Установяване или оспорване на произход на дете – оспорване на бащинство, припознаване;
 • Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата;
 • Пълно и непълно осиновяване;
 • Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;
 • Защита по Закона за защита от домашното насилие.