logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Семейно право - дела за развод

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" извършва консултации и процесуално представителство при дела за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред.

Развод по взаимно съгласие

При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака. При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. След развода съпругата може да възстанови фамилното си име, което е носила преди брака. Споразумението се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата.

Всяка от страните може да поиска изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, когато настъпи изменение на обстоятелствата.

При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Ако страните не постигне споразумение по тези въпроси, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

Развод по исков ред

Всеки от съпрузите може да поиска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. С решението за допускане на развода съдът се произнася и относно вината за разстройството на брака, ако някой от съпрузите е поискал това. При всяко положение на делото съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода. Съдът утвърждава споразумението, след като провери дали са защитени интересите на децата.

При допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда. Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася за ползването на семейното жилище.

Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, докато ги упражнява.

Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на близки на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, за срок до една година. Когато съпрузите са съсобственици или имат общо право на ползване върху семейното жилище, съдът предоставя ползването му на единия от тях, като взема предвид интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства. При изменение на обстоятелствата, които са от значение за предоставяне ползването на жилището, всеки от бившите съпрузи може да поиска промяна на ползването на жилището.

С решението за развод съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата. Размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител. Съдът решава тези въпросива след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности.

В областта на Семейното право Адвокатската кантора осигурява консултации и процесуално представителство и по следните въпроси:

 • Различни брачни искове и въпроси от семейно-правно естество;
 • Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • Увеличаване на първоначално присъдена издръжка;
 • Спорове за възлагане упражняването на родителските права;
 • Определяне режим на лични отношения между родители и деца;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • Установяване или оспорване на произход на дете – оспорване на бащинство, припознаване;
 • Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата;
 • Пълно и непълно осиновяване;
 • Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;
 • Защита по Закона за защита от домашното насилие.