logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Регистрация на клон

 

Всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. Клонът се вписва в търговския регистър въз основа на писмено заявление, към което се прилага и нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, което ще управлява клона.

Относно седалището и адреса на управлението на клона и неговото преместване, се прилагат съответно правилата, които важат за търговеца.

Клонът води търговски книги като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс. Клоновете на юридически лица, които не са търговци по смисъла на този закон, и клоновете на чуждестранни лица съставят и баланс.

За регистрация на клон на търговско предприятие е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. данни за седалището на клона;

2. предмета на дейност на клона;

3. данни за лицето, което ще управлява клона и за обема на представителната му власт.

В случай, че имате въпроси, относно регистрацията на клон, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим желаната от Вас регистрация, консултацията ще бъде безплатна. Срокът за вписване е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.