logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Регистрация на клон на чуждестранен търговец

 

Клон на чуждестранно юридическо лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, се вписва в Търговския регистър.

За регистрация на клон на чуждестранно лице е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни за седалището на клона;

2. Предмет на дейност на клона;

3. Данни за лицето, което ще управлява клона и за обема на представителната му власт;

4. Данни за наименованието и правната форма на чуждестранното лице, както и наименованието на клона, ако то се различава от това на чуждестранното лице;

5. Удостоверение за актуалното състояние на чуждестранното юридическо лице, издадено от търговския регистър на държавата, в която е седалището му (с апостил и превод);

6. Препис от учредителния акт – договор или устав на чуждестранното юридическо лице, който съдържа всички изменения и допълнения (с апостил и превод);

7. Всеки годишен финансов отчет на чуждестранното лице, след като е вписан или представен съобразно законодателството на страната, където то е регистрирано (с апостил и превод);

8. Регистъра и номера, под който е вписано чуждестранното лице, ако приложимото право го предвижда;

9. Правото на държавата, което се прилага за чуждестранното лице, ако това не е правото на държава - членка на Европейския съюз;

10. Данни за лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците, и техните правомощия.

Клоновете на чуждестранни лица водят търговски книги като самостоятелен търговец и съставят отделен баланс.

В случай, че имате въпроси, относно регистрацията на клон на чуждестранно лице, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим желаната от Вас регистрация, консултацията ще бъде безплатна. Срокът за вписване е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.