logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Прехвърляне на предприятие на ЕТ

 

Търговското предприятие на едноличния търговец (ЕТ), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, може да бъде прехвърлено на трето лице, като сделката следва да бъде извършена писмено, с нотариална заверка на подписите. Фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. При прехвърлянето към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.

Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. При прехвърляне на предприятие, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето.

В случай, че лицето, което придобива предприятието на ЕТ, не е вписано като ЕТ и няма регистрирана фирма, е необходимо преди това да се регистрира като ЕТ или да учреди ООД и ЕООД.

Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в Имотния регистър на Агенцията по вписванията.

За прехвърляне на предприятие на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни по лична карта на физическото лице, собственик на ЕТ;

2. Данни по лична карта на приобретателя на предприятието;

3. Данни за регистрираната в Търговския регистър фирма на приобретателя на предприятието;

4. Удостоверение за уведомяване за прехвърляне на предприятието, издадено от съответното ТД на НАП (по седалището и адреса на управление на ЕТ), по чл. 77, ал. 1 от ДОПК.

В случай, че имате въпроси, относно прехвърлянето на предприятие на ЕТ, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на желаното от Вас прехвърляне на предприятие на ЕТ, консултацията ще бъде безплатна. Срокът за вписване е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.