logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Обжалване на наказателни постановления

Наказателни постановления са всички юридически актове, издадени от органите на администрацията, с които се налагат административни наказания. Наказателното постановление е държавновластнически акт, издаден от органите на администрацията, за извършването на конкретно административно нарушение и може да бъде отменен само по съдебен ред. Производството по издаване и обжалване на наказателните постановления е уредено в Закона за административните нарушения и наказания.

Наказателните постановления се издават въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на административни органи, компетентни да извършват съответната контролна дейност, напр. МВР, РИОКОЗ, НАП, Агенция „Митници” и други. След връчване на наказателното постановление започва да тече 7-дневен срокза обжалването му пред съда. Могат да бъдат обжалвани всички наказателни постановления, освен тези, за които законът изрично предвижда, че са необжалваеми, напр. наказателните постановления, с които е наложена глоба до 10 лв. Основанията за обжалване са материална или процесуална незаконосъобразност и необоснованост. Съдът се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление.

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява консултации, процесуално представителство и правна защита в производства по обжалване на наказателни постановления пред съда и пред административните органи.