logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Admin insurance tabulatorВ областта на чуждестраните инвестиции Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" извършва следните дейности:

 • Регистрация на търговски представителства на чуждестранни дружества;

 • Консултации на чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им;

 • Извършване и регистрация на последващи промени в търговски дружества;

 • Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, отделяне и разделяне;

 • Сделки с търговски предприятия - придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;

 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;

 • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;

 • Съдействие при получаване на лицензии и разрешения от държавни органи - Агенцията по заетостта, Министерство на Финансите, Министерство на труда, Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Миграция", при осъществяване на дейност на територията на Република България;

 • Консултации, изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки - с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг, кредит и др.

 • Представителство на търговци пред държавни институции - Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;

 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната;

 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд при воденето на граждански дела - в областта на търговското, облигационното, банковото, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.