logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Имоти - сключване на договори

Адвокатска кантора «АРТИСЛЕГАЛ» осигурява пълен пакет юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България.

При нас можете да получите компетентна правна помощ по всички въпроси, свързани с придобиване и разпореждане с недвижими имоти,изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други. Извършваме пълно проучване и анализ на правото на собственост на имоти и наличието на вещни тежести.

Относно сделките с имоти Адвокатската кантора извършва следните правни услуги:

 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
 • Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;
 • Изготвяне на нотариални актове по обстоятелствена проверка;
 • Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;
 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
 • Правен режим на разпореждането с държавни и общински имоти;
 • Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;
 • Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;
 • Договори за строителство;
 • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;
 • Съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове;
 • Структуриране на сделки с недвижими имоти;
 • Реституционни претенции;
 • Консултации при схеми за финансиране от кредитни институции;
 • Съдействие при чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;
 • Съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;
 • Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти - спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.

Адвокатската кантора осигурява компетентна правна помощ и съдействие на своите клиенти в предстоящите им сделки с недвижими имоти.