logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Дела срещу държавата и общините за вреди

Отговорност на държавата и общините за вреди

Правната уредба на тази отговорност се съдържа в чл. 7 Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Основната разпоредба е в чл. 7 от Конституцията, съгласно която държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди урежда два основни фактически състава. Първият състав се отнася за отговорността на държавата за вреди, причинени от дейността на администрацията. Вторият състав урежда отговорността на държавата за дейността на правозащитните органи при изпълнение на която са причинени вреди.

І. Отговорност на държавата за вреди, причинени от дейност на администрацията.

Съгласно чл. 1, т. 1 от закона, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Обезщетения за вреди от незаконни актове може да се искат след тяхното отменяне по съответния ред. Отговорността за незаконните административни актове настъпва, когато издаденият административен акт бъде отменен по административен или по съдебен ред.

Имат се предвид вреди, причинени от органи и длъжностни лица, които са издали незаконосъобразни актове или са извършили незаконни действия или бездействия. Издадените незаконни актове следва да са довели до причиняване на вреди при тяхното изпълнение. Обезщетяват се вредите, които са пряка и непосредствена последица от съществуването на този незаконен акт.

ІІ. Отговорност на държавата за вреди, причинени от дейност на правозащитни органи.

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при:

1. задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени;

2. прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;

3. обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;

4. налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание бъде отменено;

5. прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;

6. изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;

7. незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.

8. вреди, причинени на граждани от съдебни актове по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Общият принцип е, че държавата носи отговорност независимо от вината на длъжностните лица - тя отговаря обективно. Не е нужно да има непременно виновно поведение на длъжностното лице, тъй като при обективната отговорност вината е без значение.

Държавата се освобождава изцяло от отговорност за заплащане на обезщетение само ако увреждането е причинено при изключителна вина на пострадалия. Законът предвижда намаляване на размера на обезщетението, което държавата дължи, в случай, че пострадалият виновно е допринесъл за увреждането. Делото се образува от лицето, което е претърпяло съответната вреда. Искът се предявява срещу учрежденията, чийто орган или длъжностно лице е причинил вредата. При уважаването на иска, държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това дали са причинени виновно от длъжностното лице.

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява процесуално представителство и правна защита по дела за обезщетения за вреди, причинени от незаконни актове или действия на държавни органи и длъжностни лица.